ยินดีต้อนรับสู่ FUN88 GAME GUIDE.เรามีเกมออนไลน์มากมาย ! มีช่วงเวลาที่ดี ~

POKER
MENU

หน้าแรก>FUN88 โป้กเกอร์>TWO PEOPLE MAHJONG

TWO PEOPLE MAHJONG

Rules

Basic Rule

1、Playing cards:1-9Characters、East Wind、South Wind、West Wind、North Wind、Red Dragon、Green Dragon、White Dragon,Spring、Summer、Autumn、Winter、Plum、Orchid、Bamboo、Chrysanthemum 72 Cards in Total.
2、Operation:Can Pong、Kong、Chow.
3、Banker:When the game start system will randomly choose the banker.

Special Rules

1、The largest number in the game is 200 Points,More than 200 Points, all calculated according to 200Points.
2、In the game, Win is prompted to predict the Points of winning by one's own draw,For Reference Only.

Game Settlement

1、No matter players win or lose the maximum amount of Game Points they carry in each round.
Example:Player A carry 100,The excatly winning amount after the game ends should be 200,but due to carrying point of Player A is only 100, So Player A can only win 100 when game end.
2、After the game end ,it will deduct 5% for the winner total winning amount as Room Fees.
3、Game settlement Game Point = Minimum point of the room * Points - Revenue.

Style

BACK

CASINO FUN88 THAILAND ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ All rights reserved.